විශේෂ ලිපි

ඕස්ට්‍රේලියාවේ Wollongon විශ්ව විද්යාලයේ නියෝජිතයන් මොරටුව විශ්ව විද්යාලය වෙත පැමිණෙයි

ඕස්ට්‍රේලියාවේ විදුලිබල තත්ත්ව හා විශ්වසනීය මධ්‍යස්ථානයේ(APQRC) තාක්ෂණික අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය සරත් පෙරේරා, තිරසාර ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ මධ්යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, ආචාර්ය Duane Robinson මහතා සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ බලශක්ති තත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය පිලිබඳ මධ්‍යස්ථානයේ ආචාර්ය Ashish Agalgaonkar මහතා

ආචාර්ය අනුර රත්නායක ගෝලීය විචලනය 2016 සම්මානය ජයග්‍රහණය කරන ලදී

මොරටුව විශ්ව විද්යාලයේ ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් වනශ්‍රී ලාංකික විද්යාඥ ආචාර්ය අනුර රත්නායක මහතා ‘Global Change Award’ තුන්වන ස්ථානයට හිමි සම්මානය දිනා ගැනීමට සමත් විය. මෙම සම්මානය හිමිවූයේ H&M පදනම විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන ලද 'ගෝලීය වෙනසක්' සම්මානයෙනි. 'ඩිජිටල් සූත්රිකා භාවිතයෙන් ඇඳුම් වර්ග කිරීම හා ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසයි.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ Louisville විශ්ව විද්යාලයේ නියෝජිතයා UOM සංචාරයක

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ Louisville විශ්ව විද්යාලයේ (UOFL) මහජන සෞඛය හා තොරතුරු විද්යා පීඨයේ පීඨාධිපති, ආචාර්ය Craig H. Blakely, PhD, MPH, 2017 මැයි මස 16 වන දින මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණියේය. MSc Clinic Investigative Science, MS Biostatistics, MPH සාකච්ඡාවට ගැනීමට ඇති විභව වැඩසටහන් සඳහා යෝජනා කරන ලදී.

චීනයේ ෂැංඩොන් විශ්ව විද්යාලයේ නියෝජිතයන් මොරටුව විශ්ව විද්යාලය වෙත පැමිණෙයි

යාන්ත්‍රික ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය යාන්ත්‍රික විද්යාව පිළිබඳ අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය Han Baokun, Mechanotronics දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ සහ යාන්ත්‍රික නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය Yang Jurru 25 වැනි දා මොරටුව විශ්ව විද්යාලයට පැමිණියහ.

Delegates from University of Wollongon, Australia visit University of Moratuwa

Prof. Sarath Perera, the Technical Director of the Australian power Quality and Reliability Centre (APQRC), Dr. Duane Robinson, the Deputy Director of the Sustainable Buildings Research Centre (SBRC), Dr. Ashish Agalgaonkar, Australian power Quality and Reliability Centre visited University of Moratuwa (UoM) on 07th July 2017.

Dr. Anura Rathnayake wins the Global Change Award Winner 2016

Dr. Anura Rathnayake, the avant-garde Sri Lankan scientist who is a quality product of the University of Moratuwa, was able to win the 3rd place at the ‘Global Change Award’ organized annually by the H&M foundation with his revolutionary innovation ‘Content Thread’, which facilitates sorting and recycling of clothes using a digital filament.

Delegate from University of Louisville, United States visit UOM

Craig H. Blakely, PhD, MPH, Dean, School of Public Health and Information Sciences at the University of Louisville (UoFL), United States visited UOM on 16th May 2017. The potential programs of UoFL for discussion were suggested as MSc Clinical Investigative Science, MS Biostatistics, MPH Concentration in Environmental / Community Health, PhD and Joint Research Projects.

Delegates from Shangdon University, China visit University of Moratuwa

Prof. Han Baokun, Vice Dean of College of Mechanical and Electronic Engineering, Prof. Chen Qingguang, Director of Department of Mechanotronics and Prof. Yang Jurru, Director of  Department of Mechanical Manufacturing Engineering, Shangdon University of China visited University of Moratuwa on 25th April 2017 and discussed matters related to staff and student exchange programs, joint research programs and research center concept on mechatronics.

Delegates from University of Wollongon, Australia visit University of Moratuwa

Prof. Sarath Perera, the Technical Director of the Australian power Quality and Reliability Centre (APQRC), Dr. Duane Robinson, the Deputy Director of the Sustainable Buildings Research Centre (SBRC), Dr. Ashish Agalgaonkar, Australian power Quality and Reliability Centre visited University of Moratuwa (UoM) on 07th July 2017.

Dr. Anura Rathnayake wins the Global Change Award Winner 2016

Dr. Anura Rathnayake, the avant-garde Sri Lankan scientist who is a quality product of the University of Moratuwa, was able to win the 3rd place at the ‘Global Change Award’ organized annually by the H&M foundation with his revolutionary innovation ‘Content Thread’, which facilitates sorting and recycling of clothes using a digital filament.